NA JEZUSIE SPEŁNIA SIĘ ZAPOWIEDŹ IZAJASZA

Pan moim światłem i zbawieniem moim” (Ps 26,1): jest to synteza całej treści zawartej w liturgii słowa trzeciej niedzieli okresu zwykłego. Tymi słowami psalmu wyznajemy, że Bóg jest Światłem i Zbawieniem naszego życia, bo w Piśmie Świętym często Bóg jawi się jako samo źródło światła, życia i zbawienia.

Fragment dzisiejszej Ewangelii zawiera proroctwo Izajasza, zapowiadające Mesjasza - potomka królewskiego rodu Dawida, który złamie jarzmo ciemięzców i uwolni ludzi z niewoli. Będzie On pochodził z terytoriów Zabulona i Neftalego (ówczesnych terenów Galilei), zniszczonych i zajętych przez króla asyryjskiego. Przyjście Wybawiciela będzie jak wielkie światło, które przyniesie ludziom szczęście i zbawienie: „Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad tymi, którzy mieszkają w krainie mroku zabłysło światło” (Iz 9,1).   Czytaj więcej...

Copyright © 2019 Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Niepokalanej