DUCH ŚWIĘTY NAUCZY WAS WSZYSTKIEGO

Dzisiejsza Ewangelia przytacza jedną z obietnic Jezusa danych uczniom podczas Ostatniej Wieczerzy, która urzeczywistniła się po Zmartwychwstaniu: „Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam.”A później, podczas samej Wieczerzy, powtórzy im: „To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat” (J 16,33)

 

Słowa Ewangelii według świętego Jana                                            J 14, 23-29 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

«Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy w nim przebywać. Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. 

To wam powiedziałem przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. 

Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. 

A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie.

Oto słowo Pańskie.

* * * * * * * 

Komentarz

BYĆ MIESZKANIEM TRÓJCY ŚWIĘTEJ

Prawdziwy pokój jest owocem świętości, miłości do Boga, walki o to, aby tej miłości nie zniszczyły nasze nieuporządkowane skłonności i nasze grzechy. Dlatego Jezus mówi do nas: „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy w nim przebywać.” Zachowywanie przykazań sprawia, że Trójca Święta w nas zamieszkuje i przynosi prawdziwy pokój.

CZYSTE SUMIENIE ŹRÓDŁEM POKOJU

Prawdziwy pokój jest, jak mówi św. Augustyn, ,,spokojem wśród porządku”, porządku miedzy nami a Bogiem, porządku miedzy nami i innymi ludźmi. Jeżeli zachowamy ten porządek, będziemy posiadali pokój i będziemy mogli dawać go innym. Porządek miedzy nami a Bogiem zakłada mocne pragnienie usunięcia z naszego życia wszelkiego grzechu i postawienia Chrystusa w centrum naszej egzystencji. ,,Co oznacza ten pokój?” — pyta święty Maksymilian Maria Kolbe — ,,Jest to przede wszystkim pokój czystego sumienia. Świat pożąda bardzo pokoju, ale go nie ma. Tylko Pan Jezus, jako zwycięzca śmierci, może dać prawdziwy pokój. Jeśli czujemy się niespokojni w sumieniu, możemy zawsze bez większych trudności oczyścić się w sakramencie pokuty.”

POKÓJ TO NIE TYLKO BRAK SPORÓW

Pan powierzył nam misję szerzenia pokoju w świecie, poczynając od naszej duszy, rodziny, miejsca pracy... W ten sposób skutecznie przyczynimy się do tego, by zanikły urazy i niezgody i by zapanował klimat współpracy i wzajemnego zrozumienia. Pokój w rodzinie, w jakiejkolwiek wspólnocie, nie polega na zwykłym braku sporów i kłótni, co czasami może być tylko oznaką wzajemnej obojętności. Pokój polega na harmonii, która skłania do uczestnictwa we wspólnych projektach i interesach; praw-dziwy pokój każe nam troszczyć się o innych, o ich plany, zainteresowania, radości i smutki.

LUDZIE NIE CHCĄ BOGA…

Pan pragnie, byśmy w naszym sercu rozbudzali wielkie pragnienie pokoju i zgody na świecie. Na razie jest to niemożliwe, bo ludzie nie chcą mieć w sercu Boga. Od chrześcijan jednak, Pan domaga się, by pozostawiali pokój i radość, gdziekolwiek się znajdą. „Chrystus jest naszym pokojem.”(Ef 2,14) Od dwudziestu wieków powtarza nam: „Pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję”. Mówi do każdego z nas, byśmy swoim życiem głosili to całemu światu, temu małemu światu, w którym żyjemy na co dzień. ,,Obowiązkiem każdego chrześcijanina jest niesienie pokoju i szczęścia do różnych środowisk na ziemi w krucjacie mocy i radości, która poruszy nawet serca posępne i zepsute, i podniesie je ku Niemu. (…) Dzieci Boże winny zawsze być siewcami pokoju i radości”(bł. Josemaría Escrivá).

APOSTOLSTWO RADOŚCI I POKOJU

Słowa Jezusa: „Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka”, zachęcają nas do pielęgnowania pokoju, niezależnego od zmienności uczuć lub codziennych incydentów, zapewniającego pogodę ducha i siłę, których tak bardzo potrzebujemy. Otwarta i przyjazna postawa wobec innych skłoni nas do zdecydowanej walki z wszelkimi możliwymi antypatiami, które swoją podstawę mają w braku nadprzyrodzonego spojrzenia na ludzi; z wadami charakteru, które pozbawiają nasze środowisko pokoju i które wskazują na brak umartwienia, z egoizmem, z wygodnictwem, z tym wszystkim, co stanowi poważną przeszkodę dla przyjaźni i apostolstwa.

KRÓLOWO POKOJU, MÓDL SIĘ ZA NAMI!

Szczere pragnienie pokoju, które Pan wlewa w nasze serce, winno nas skłaniać do unikania absolutnie tego wszystkiego, co powoduje podział i niepokój: negatywnych sądów o innych, narzekania, krytyki, uskarżania się. Zwróćmy się do Najświętszej Maryi Panny, naszej Matki, z prośbą, byśmy nigdy nie utracili radości i pogody ducha. Bł. Josemaría Escrivá pisze: „Kościół nazywa Najświętszą Maryję Pannę Królową Pokoju. Dlatego, kiedy nastaje niepokój w twej duszy, w środowisku rodzinnym lub zawodowym, we współżyciu społecznym lub międzynarodowym, nie przestawaj Jej wzywać: Regina pacis, ora pro nobis! - Królowo Pokoju, módl się za nami! Czy próbowałeś tego, gdy ogarnął cię wewnętrzny niepokój? Zdumieje cię natychmiastowa skuteczność tej modlitwy”.

ROZMOWY Z BOGIEM (str. 546)

 

Copyright © 2019 Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Niepokalanej