STRUMIENIE WODY ŻYWEJ

Dzisiejsza Ewangelia mówi nam, że Jezus wszedłszy tam gdzie byli zgromadzeni uczniowie, tchnął na nich i powiedział im: „Weźmijcie Ducha Świętego!” Św. Ireneusz rozważając ten niewysłowiony Dar, który jest zaledwie zadatkiem, a pozwala nam wołać „Abba, Ojcze”, zastanawia się co czeka nas po zmartwychwstaniu, gdy ujrzymy Boga twarzą w twarz...

Ewangelia

Słowa Ewangelii według Świętego Jana  (J 7, 37-39)

W ostatnim, najbardziej uroczystym dniu Święta Namiotów Jezus wstał i zawołał donośnym głosem:
«Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza».
A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego; Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony.

Oto Słowo Boże

* * * * * * *

Komentarz


Teraz przyjmujemy zaledwie jakąś część Jego Ducha dla osiągnięcia doskonałości i strzeżenia wolności od zepsucia, z wolna przyzwyczajając się do tego, by pojmować Boga i nosić Go w sobie. Ten zadatek jest zaledwie częścią owego zaszczytu, który przez Boga został nam obiecany, a o którym mówi Apostoł w liście do Efezjan słowami: „W Nim także i wy usłyszawszy słowo prawdy, Dobrą Nowinę waszego zbawienia, w Nim również uwierzyliście i zostaliście naznaczeni pieczęcią Ducha Świętego, który był obiecany” (Ef 1, 13). Jeżeli więc ten zadatek mieszkając w nas, już sam czyni nas duchowymi i to, co śmiertelne, wchłonięte jest przez nieśmiertelność (por. 2 Kor 5,41)  – „Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha” (Rz 8, 9) – a to dzieje się nie przez odrzucenie ciała (nie byli przecież bezcielesnymi ci, do których pisał, ale tylko ludźmi, którzy przyjęli Ducha Boga), lecz według wspólnoty z Duchem Świętym, w którym wołamy „Abba, Ojcze” (Rz 8, 15); jeżeli więc teraz mając zaledwie zadatek, wołamy „Abba, Ojcze”, to cóż dopiero stanie się, gdy po zmartwychwstaniu ujrzymy Go twarzą w twarz, gdy wszyscy ludzie zbiegłszy się, zaśpiewają hymn radości, sławiąc Tego, który zbudził ich z martwych i obdarzył życiem wiecznym? Jeśli bowiem tylko zadatek ogarniając całkowicie człowieka sprawia, że mówi on „Abba, Ojcze”, to co się stanie, gdy cała łaska Ducha Świętego zostanie dana ludziom przez Boga? Uczyni nas podobnymi do Niego i wypełni wolę Ojca; sprawi, że człowiek stanie się na obraz i na podobieństwo Boga (por. Rdz 1, 26).

                                                               Św. Ireneusz († ok. 202)

 

Copyright © 2019 Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Niepokalanej