JEZU, WSPOMNIJ NA MNIE, GDY PRZYJDZIESZ DO SWEGO KRÓLESTWA

Kościół zamyka Rok Liturgiczny Uroczystością Chrystusa Króla, która jest zwieńczeniem i szczytem wszystkich tajemnic zbawienia. Święto powszechnego królowania Chrystusa zostało wprowadzone przez papieża Piusa XI, aby przypomnieć naszemu zdechrystianizowanemu światu królewskie prawa Jezusa, jak również niezwykłe korzyści wypływające z Jego królowania nad nami. Człowiek, a z nim całe stworzenie, na skutek grzechu pierworodnego, został poddany pod władzę szatana. Nasz Zbawiciel poprzez swoją śmierć mającą wartość odkupieńczą, uwolnił go i odzyskał. Teraz, jako najwyższy Król wszechświata, sprawuje nad nami, jak i nad każdą rzeczywistością stworzoną, niepodzielną i całkowitą władzę.

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza        Łk 23, 35-43 

Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: «Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym». 

Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: «Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie». 

Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: «To jest Król żydowski». 

Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: «Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas». 

Lecz drugi, karcąc go, rzekł: «Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił». 

I dodał: «Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa». Jezus mu odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju».

Oto słowo Pańskie.

* * * * * * *

Komentarz

ZAPOWIEDŹ POWSZECHNEGO KRÓLOWANIA

Wieczne i powszechne królowanie Chrystusa jest zapowiedziane w Starym Testamencie, w osobie króla i proroka Dawida. Pierwsze czytanie dzisiejszej niedzieli, opisuje jego wybór i namaszczenie na króla całego Izraela. Przy tej okazji stał się on założycielem tego pokolenia, z którego zgodnie z obietnicą Pana, miał się narodzić oczekiwany Mesjasz, którego królestwo nie będzie miało końca.

WSPANIAŁY PLAN BOGA 

W drugim czytaniu Apostoł Paweł wywyższa królewską godność Chrystusa, jako ostateczny cel wspaniałego planu Bożego, by „pojednać wszystko ze sobą”  (Kol 1,20) i zachęca nas, aby dziękować Ojcu Niebieskiemu, który „uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna” (tamże, 13). Rzeczywiście, poprzez dzieło stworzenia i odkupienia, Jezus stał się Królem wszechświata, posiadłszy to królewskie panowanie, które rozciąga się na niebo i na ziemię. 

UMIERAJĄC ZA NAS, STAŁ SIĘ KRÓLEM

Fragment Ewangelii pomaga nam zrozumieć tajemniczą naturę królewskiej godności Chrystusa. Opisana tam wzruszająca scena ukazuje Jezusa w najbardziej bolesnej i upokarzającej chwili Jego życia: podczas śmierci na Krzyżu pośród wyzwisk ze strony tłumu i żołnierzy, którzy wołają: „Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie” (Łk 23,37). Wydaje się, że życie Pana Jezusa kończy się wielką porażką.  Ale to właśnie tam, na Golgocie, Jezus umierając za nas, staje się Królem, ujawniając, że potęga Jego panowania nie polega na sile, ale na miłości. 

„DZIŚ BĘDZIESZ ZE MNĄ W RAJU...”  

Jego Królestwo jest niepojętym Królestwem miłości, gdzie przeniósł nas poprzez ofiarę swojego życia, po tym jak nam przebaczył, odkupił i uwolnił spod władzy ciemności, grzechu i szatana. To właśnie tam, na krzyżu, promieniują niezwykłe oznaki tej godności. Jeden ze złoczyńców, uderzony pokornym i łagodnym zachowaniem Jezusa, zdaje sobie sprawę z Jego niewinności i dostrzega głęboką tajemnicę ukrzyżowanej królewskiej godności. Oświecony Bożą łaską, zwraca się do Zbawiciela w pokornej i szczerej modlitwie: „Jezu, wspomnij na mnie gdy przyjdziesz do swego królestwa” (tamże, 42). Jezus, do tej pory milczący, nie każe czekać na swoją odpowiedź: „Zaprawdę, powiadam ci: Dziś będziesz ze Mną w raju”  (tamże, 43). Szczęśliwy Dobry Łotr, który jednym aktem pokornej i głębokiej wiary zapewnił sobie, w ostatniej chwili, miejsce w Królestwie niebieskim! To właśnie od tego „dziś” wypowiedzianego przez Zbawiciela rozpoczęło się wieczne zbawienie wierzących. 

KRÓLESTWO USTANOWIONE POTĘGĄ MIŁOŚCI

Jezus na krzyżu, daje nam najwyższy dowód swej godności królewskiej: cichy przykład Jego miłości. Nawrócenie Dobrego Łotra nie wypłynęło z rozmowy, ale z przedziwnego zachowania się Boskiego Mistrza. Ustanowił On swoje Królestwo potęgą miłości; przeciwstawiając posłuszeństwo buntowi, łagodność przemocy, przebaczenie nienawiści, zwyciężył świat i królestwo szatana. Oto są środki, dzięki którym również i my chrześcijanie, mamy budować Królestwo Boże.

KRÓLESTWO BOŻE - JEZUS W NAS

Zanim jednak wzniesiemy Królestwo Boże w innych, Jezus pragnie, byśmy ustanowili je w nas samych. Błogosławiony ten, który podobnie jak Dobry Łotr, pozwoli się przeniknąć i podbić temu Boskiemu spojrzeniu! Błogosławiony, który oświecony przykładem Chrystusa, spogląda na swoje wnętrze, nawraca się i rozpoczyna nowe życie wiary i miłości, wyrzeczenia i modlitwy! Królestwo Boga polega na stałej obecności Jezusa w nas. Tej obecności, musimy gorąco pragnąć i odnawiać ją w naszym sercu i umyśle, w woli i myślach, w  uczuciach i słowach, abyśmy rzeczywiście należeli całkowicie do Jezusa, naszego Króla. 

Niech potężne pośrednictwo Matki Bożej, Królowej wszystkich serc, zaniesie na cały świat Królestwo Jej Syna, które jest  Królestwem pokoju, miłości i prawdy.

 

O. Gabriel Maria Pellettieri, FI

 

Copyright © 2019 Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Niepokalanej